De Bedrijfsmanager

Disclaimer!Bedrijfsmanager Google

Gebruikersvoorwaarden van deze website
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard.
Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.
Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die Inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te verrichten.
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door De Bedrijfsmanager te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.
Op andere websites van De Bedrijfsmanager kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze website of op transacties verricht via deze website. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.
De Bedrijfsmanager behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. De Bedrijfsmanager behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beeindigen of de toegang daartoe te beperken.
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt De Bedrijfsmanager geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle Inhoud wordt verstrekt "in de staat waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". De Bedrijfsmanager geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. De Bedrijfsmanager geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door De Bedrijfsmanager vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
In geen geval is De Bedrijfsmanager aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze Website of de onmogelijkheid om deze website of de Inhoud te gebruiken, zelfs indien De Bedrijfsmanager in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Iedere klacht of claim jegens De Bedrijfsmanager in verband met de Website moet schriftelijk worden ingediend binnen een jaar nadat de oorzaak van de klacht zich heeft voorgedaan. 
Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van De Bedrijfsmanager. De Bedrijfsmanager is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. De Bedrijfsmanager heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige web site mag niet zodanig worden uitgelegd dat De Bedrijfsmanager de inhoud van die web site zou onderschrijven.
Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de Inhoud (daaronder mede begrepen logo's, namen, icons, tekst, plaatjes, programma's en foto's) behoren toe aan De Bedrijfsmanager of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de Inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de Inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de Inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de Inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bedrijfsmanager is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieen.
Alle rechten voorbehouden. Alle productnamen en logo's zijn eigendom van De Bedrijfsmanager. Namen en logo's van derden die op deze site gebruikt worden zijn respectievelijk eigendom van desbetreffende fabrikanten, ontwikkelaars en bedrijven.